Üye Girişi
 
Şifremi Unuttum
Sorular


Soru : hekimlerden başka zararın rücu edildiği başka bir devlet memuru olmuşmudur ? yoksa bu durum anayasanın eşitlik ilkesine uygun olabilirmi?
Cevap :

 

Merhabalar,

Anayasamızın öncelikle 40. maddesi "kişinin,resmi görevliler tarafından vaki haksız işlemlersonucu uğradığı zarar da, kanuna göre, Devletçe tazmin edilir.Devletin sorumlu olan ilgili görevliye rücu hakkı saklıdır." hükmü ile yine konuyu düzenleyen 125.maddesi ilk fıkrası  "İdarenin her tür eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır." ve son fıkra "İdare kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlüdür." hükümleri tıbbi malpraktis davalarında kamuda çalışan sağlık çalışanları için uygulama alanı bulur. Ayrıca rücu konusunda ilgili maddede altı çizildiği gibi kural 129/5 "Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yetkilerini kullanırken işledikleri kusurlardan doğan tazminat davaları, kendilerine rücu edilmek kaydıyla ve kanunun gösterdiği şekil ve şartlara uygun olarak,ancak idare aleyhine açılabilir." şeklindedir.

Bu maddeler sadece hekimler için değil tüm memur ve diğer kamu görevlileri için geçerli olmakla, sorunuza cevaben, Anayasanın eşitlik ilkesine aykırılık teşkil etmemektedir.

Sevgi ve saygıyla...

Av.Sunay AKYILDIZ« geri