Üye Girişi
 
Şifremi Unuttum

 13. Hukuk Dairesi 2016/11909 E. , 2018/12442 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ:Tüketici Mahkemesi
 
Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı
davanın kısmen kabulüne kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatınca
temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.
KARAR
 
Davacı, davalı şirkete ait hastanede 13.07.2013 tarihinden itibaren kanser tedavisi gördüğünü, tedavi
ücretlerinin hem ...'dan tahsil edildiğini hem de kendisinden fazladan ilave ücret alındığını, durumu fark
etmesi üzerine ...'ya başvuruda bulunularak hastane tarafından faturalandırılmış olan bedellerin
iadesini talep ettiğini, ... tarafından yapılan inceleme sonucunda fazladan ilave ücret alındığının tespit
edildiğini ve davalı hastaneye cezai müeyyide uygulanması için özel sağlık merkezleri sözleşme
servisine havale edildiğini ileri sürerek fazla tahsil edilen 4.310,00 TL'nin faizi ile davalıdan tahsilini
istemiştir.
Davalı, ... tarafından uygulanan cezai işlemin hatalı incelemeden kaynaklandığını, hastaya fatura edilen
tutarların ... tarafından karşılanmayan tutarlar olduğunu ve fazladan ilave ücret alınmasının söz konusu
olmadığını savunarak davanın reddini dilemiştir.
Mahkemece davanın kısmen kabulüne, 3.209,00TL'nin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile
birlikte davalıdan tahsiline, fazla istemlerin reddine karar verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz
edilmiştir.
1-Davacı, eldeki dava ile davalı şirkete ait hastanede görmüş olduğu kanser tedavisi nedeni ile
kendisinden fazladan ilave ücret alındığını ileri sürerek 4.310,00 TL'nin davalıdan tahsilini istemiştir.
Davalı, davalıdan fazladan ilave ücret tahsilinin söz konusu olmadığını savunarak davanın reddini
dilemiş, Mahkemece davalı tarafından işletilen ... hastanesinde tedavi gören davacıdan tedavi
masrafları olarak 3.209,00 TL fazla tahsilat yapıldığının ... tarafından tespit edilerek davalıya ceza
tahakkuk ettirildiği, dolayısıyla davalının, davacıya karşı bedel yönünden ayıplı hizmette bulunduğu
gerekçesi ile fazla tahsil edilen 3.209,00 TL'nin davalıdan tahsiline karar verilmiştir. Ne var ki; davalının
davacı hastaya fatura ettiği tutarların ... tarafından ödenmeyen estetik amaçlı işlem ve otelcilik hizmeti
nedeni ile fatura edildiğini, fazladan ilave ücret alınmasının söz konusu olmadığını savunması
karşısında, tarafların iddia ve savunmalarının değerlendirilebilmesi için bilirkişi incelemesi yapılması
zorunludur. O halde Mahkemece, her iki tarafın da bilirkişi deliline dayanmakta olduğu gözetilerek,
tarafların iddia ve savunmaları doğrultusunda davalı tarafından davacıdan tahsil edilen tedavi
ücretlerinin hukuka uygun olup olmadığı yönünden konusunda uzman bilirkişi ya da bilirkişi heyetinden
alınacak taraf, mahkeme ve Yargıtay denetimine elverişli açıklamalı, gerekçeli rapor alınıp, oluşacak
uygun sonuç dairesinde bir karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ve yanılgılı gerekçe ile karar
verilmesi yazılı şekilde usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir. 2-Bozma nedenine göre davalının
sair temyiz itirazlarının bu aşamada incelenmesine gerek görülmemiştir.
20/12/2019 13:21 Yargıtay Bilgi İşlem Merkezi Müdürlüğü Tarafından Oluşturulmuştur. Sayfa 1
 
YARGITAY BAŞKANLIĞI
SONUÇ: Yukarıda 1. bentte açıklanan nedenlerle hükmün BOZULMASINA, 2. bentte açıklanan
nedenlerle davalının sair temyiz itirazlarının bu aşamada incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan
harcın istek halinde iadesine, HUMK’nun 440/III-1 maddesi uyarınca karar düzeltme yolu kapalı olmak
üzere, 20/12/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.