Üye Girişi
 
Şifremi Unuttum

 13. Hukuk Dairesi 2019/2253 E. , 2019/7984 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ: ... Bölge Adliye Mahkemesi 13. Hukuk Dairesi
Davacı, davalıya verilen vekalete istinaden tarafına ait taşınmazın davalı tarafından satıldığını ancak
satış bedelini ödemediğini, ... 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2010/423 Esas sayılı dosyasında satış
bedelinin tahsili için fazlaya ilişkin haklarını saklı tutarak açılan davada taşınmaz değerinin 929.720,00
TL olarak tespit edildiğini ve mahkemece 30.000,00 TL alacağa hükmedildiğini, bakiye kalan bedelin
tahsili amacıyla ... 2. İcra Müdürlüğünün 2014/11338 esas sayılı dosyası üzerinden başlatılan icra
takibinin itiraz üzerine durduğunu ileri sürerek itirazın iptali ile takibin devamına, davalı aleyhine icra
inkar tazminatına hükmedilmesini istemiştir.
Davalı, zamanaşımının dolduğunu ileri sürmüş, esastan davanın reddini dilemiştir.
İlk derece Mahkemesince, davanın vekalet sözleşmesinden kaynaklandığı ve T.B.K.’nun 147/5. maddesi
gereğince beş yıllık zamanaşımı süresine tabi olduğu, zamanaşımının başlangıç tarihinin taşınmazın
satış tarihi olan 13.06.2008 tarihi kabul edilerek davanın açıldığı 17.12.2014 tarihi itibarıyle beş yıllık
zamanaşımı süresinin dolduğu gerekçesiyle zamanaşımından davanın reddine karar verilmiş; karara
karşı davacı vekili istinaf başvurusunda bulunmuştur.
... BAM 13. Hukuk Dairesince, vekalet sözleşmesinden kaynaklanan davalarda yerleşmiş Yargıtay
kararlarına göre zamanaşımı süresinin hesap verme yükümlülüğünün yerine getirildiği tarih itibarıyle
başlaması gerektiği, vekilin hesap verme yükümlülüğünü yerine getirmediği sürece zamanaşımının
işlemesi olanağının bulunmadığı, taraflar arasında görülüp kesinleşen ... 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin
2014/229 Esas 2014/315 Karar sayılı dava dosyasında bulunan 20.5.2013 tarih ve 2012/17817
E,2013/13144 K. Sayılı ilamında da davalının hesap verme yükümlülüğünü yerine getirmediği kabul
edilerek davanın reddine dair verilen kararın bozulduğu ve mahkemece bozmaya uyulmak suretiyle
davanın kabulüne dair verilen karar kesinleştiği, anılan dava dosyasında bulunan Yargıtay bozma kararı
ile bozma kararına uyularak verilen karar uyarınca davalının hesap verme yükümlülüğünü yerine
getirmediği ve dolayısıyla zamanaşımı süresinin henüz başlamadığının kabulünün gerektiği gerekçesiyle
ilk derece mahkemesi kararının kaldırılarak davanın esası hakkında karar verilmek üzere dosyanın ilk
derece mahkemesine gönderilmesine, karar verilmiştir.
... BAM 13. Hukuk Dairesinin kararı süresi içinde davalı vekili tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya
incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
K A R A R
Dosya kapsamının birlikte değerlendirilmesiyle yapılan inceleme sonucunda, uyuşmazlığa uygulanması
gereken hukuk kurallarına göre, Bölge Adliye Mahkemesi kararında bir isabetsizlik bulunmadığından,
yerinde olmayan bütün temyiz itirazlarının reddi ile usul ve yasaya uygun olan hükmün ONANMASINA,
dosyanın ilk derece mahkemesine, kararın bir örneğinin Bölge Adliye mahkemesine gönderilmesine,
27/06/2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.