Üye Girişi
 
Şifremi Unuttum

 12. Ceza Dairesi 2018/2623 E. , 2019/8062 K.

"İçtihat Metni"
Mahkemesi:Asliye Ceza Mahkemesi
Suç: Organ veya doku ticareti
Hüküm: Sanıklar hakkında; TCK'nın 91/3-1, 62/1, 53/1-3. maddeleri gereğince mahkumiyet
Organ veya doku ticareti suçundan sanıkların mahkumiyetlerine ilişkin hükümler sanıklar müdafileri
tarafından temyiz edilmekle dosya incelenerek gereği düşünüldü:
1- Sanık ... hakkında kurulan hükme yönelik temyiz isteminin incelenmesinde:
Anayasa Mahkemesinin, TCK'nın 53. maddesindeki hak yoksunluklarına ilişkin 24.11.2015 günlü Resmi
Gazete'de yayımlanan 08.10.2015 tarihli, 2014/140 esas, 2015/85 karar sayılı iptal kararının infaz
aşamasında gözetilebileceği değerlendirilerek yapılan incelemede;
Bozma ilamına uyularak yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin
kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre,
sanık müdafinin, beraat kararı verilmesi gerektiğine, sanığın somut olayda aracı konumunda olmadığına
ilişkin temyiz itirazlarının reddi ile hükmün isteme uygun olarak ONANMASINA,
2-Sanık ...'ın mahkumiyetine ilişkin hükme yönelik temyiz itirazlarının incelenmesine gelince:
Bozma ilamına uyularak yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin
kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre,
sanık müdafinin, sair temyiz itirazlarının reddine, ancak;
Zorunluluk halinin düzenlendiği TCK'nın 25/2. maddesinde, gerek kendisine gerek başkasına ait bir
hakka yönelik olup, bilerek neden olmadığı ve başka suretle korunmak olanağı bulunmayan ağır ve
muhakkak bir tehlikeden kurtulmak veya başkasını kurtarmak zorunluluğu ile ve tehlikenin ağırlığı ile
konu ve kullanılan vasıta arasında orantı bulunmak koşulu ile işlenen fiillerden dolayı faile ceza verilmez
hükmünü içermekte olup, organ hastası olan sanığın hastalığının hayati tehlike arz edecek derecede
olup olmadığı, gelişen tıp bilimi çerçevesinde suç oluşturan organ nakli eylemi dışında başka bir yolla
tedavi edilme imkanı ve organ naklinde zaruret bulunup bulunmadığı araştırılıp, sonucuna göre sanık
hakkında TCK'nın 25/2. maddesinin uygulanma koşullarının oluşup oluşmadığının değerlendirilmesi
gerektiğinin gözetilmemesi,
Kabule göre de;
Anayasa Mahkemesinin, TCK'nın 53. maddesindeki hak yoksunluklarına ilişkin 24.11.2015 günlü Resmi
Gazete'de yayımlanan 08.10.2015 tarihli, 2014/140 esas, 2015/85 karar sayılı iptal kararının infaz
aşamasında değerlendirilmesinde zorunluluk bulunması,
Kanuna aykırı olup, sanık müdafinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görüldüğünden hükmün 5320
sayılı Kanunun 8. maddesi gereğince halen uygulanmakta olan 1412 sayılı CMUK'un 321. maddesi
uyarınca isteme aykırı olarak BOZULMASINA, 03.07.2019 tarihinde oybirliği ile karar verildi.