Üye Girişi
 
Şifremi Unuttum
T.C. DANIŞTAY 10. DAİRE E. 2008/6628 K. 2012/6278 T. 4.12.2012

 

• HİZMET KUSURU NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT (İdari Eylem veya İşlem Sebebiyle Duyulan Elem ve Istırabı Karşılamaya Yönelik Bir Tatmin Aracı Olduğu - Sezeryan Doğuma Uygun Olan Doğmunu Normal Doğum Yöntemiyle Yapılması Sonucu Çocukta Doğuma Bağlı Sakatlık Nedeniyle Hükmedilecek Manevi Tazminatın İdarenin Kusurunun Ağırlığıyla Orantılı Olması Gereği)

• SEZERYAN DOĞUM YERİNE NORMAL DOĞUM YAPTIRILMASI (Doğuma Bağlı Sakatlığa Neden Olunan İşlem Nedeniyle Hükmedilecek Manevi Tazminatın İdarenin Kusurunun Ağırlığını Ortaya Koyacak Bir Miktarda Olması Gereği - Manevi Tazminatın Zenginleşmeye Yol Açacak Nitelikte Olmaması Gereği)

• TAM YARGI DAVASI (İdarece Sunulan Hizmetin Gereği Gibi Sunulmaması Nedeniyle Ortaya Çıkan Zararın İdarece Karşılanması - Sezeryan Yöntemiyle Yaptırılması Gereken Doğumun Normal Doğumla Yapılması Nedeniyle Çocukta Meydana Gelen Sakatlık Nedeniyle Hükmedilecek Manevi Tazminatın İdarenin Kusurunun Ağırlığıyla Orantılı Olması Gereği)

2577/m. 13

818/m. 47

ÖZET : Manevi tazminat, idari eylem veya işlem sebebiyle duyulan elem ve ıstırabı kısmen de olsa karşılamaya yönelik bir manevi tatmin aracıdır. Belirtilen niteliği gereği manevi tazminatın, zenginleşmeye yol açmayacak şekilde belirlenmesi gerekmekte ise de, tam yargı davalarının niteliği gereği takdir edilecek miktarın aynı zamanda idarenin kusurunun ağırlığını ortaya koyacak bir miktarda olması gerekmektedir.

İstemin Özeti : Samsun 1. İdare Mahkemesi'nin 2.4.2008 tarih ve E:2005/1115, K:2008/728 Sayılı kararının taraflarca temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Savunmaların Özeti: İstemlerin reddi gerektiği savunulmuştur.

Danıştay Tetkik Hakimi Ahmet Faruk Özer

Düşüncesi: Davacı temyiz talebinin kısmen kabulüyle temyize konu kararın manevi tazminatın kısmen reddine yönelik kısmın bozulması, davalı temyiz talebi ile davacının maddi tazminata yönelik temyiz isteminin reddi suretiyle maddi tazminatın kısmen kabulüne dair kısmın onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Onuncu Dairesince gereği görüşüldü:

KARAR : Dava; davacıların çocuğu olan M. D. G.'nun doğumu sırasında Samsun Doğum ve Çocuk Bakımevi Hastanesi'nde yapılan tıbbi muamelelerde gerekli özen ve dikkatin gösterilmeyerek çocuğun sakat kalmasına neden olunduğundan bahisle çocuk için 10.000,00 TL maddi 50.000,00 TL manevi, anne ve baba için de 20.000,00'şer TL'den toplam 40.000,00 TL manevi zararın tazmini istemiyle açılmıştır.

Samsun 1. İdare Mahkemesince, davacıların çocuğu M. D. G.'nun sol kolunda meydana gelen sakatlığın doğum travmasına bağlı olduğu, ilk çocuğun 4,50 kg olarak dünyaya geldiği ve M. D. G.'nun doğumdan önce 5 kg olduğu dikkate alındığında sezeryanla doğumun daha uygun olacağına yönelik ilgili doktor tarafından davacı S. G.'nun uyarılması gerekirken normal yolla doğum yaptırıldığı anlaşıldığından idarece sunulan hizmetin gereği gibi yürütülmemesi sebebiyle ortaya çıkan zararların idarece tazmini gerektiği belirtilmiş ve ödenecek maddi tazminatın hesaplanması amacıyla yaptırılan bilirkişi raporunun hükme esas alınması suretiyle istemle bağlı kalınarak, 10.000,00 TL maddi tazminatın ve idarenin ihmali davranışı ve ortaya çıkan sonucun ağırlığı dikkate alınarak davacı M. D. G. için 25.000,00 TL, anne S. G. için 7.500,00 TL, baba M. G. için de 7.500,00 TL manevi tazminatın idareye başvuru tarihi olan 4.2.2005 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle ödenmesine karar verilmiştir.

Taraflarca, anılan mahkeme kararının aleyhlerine olan kısımlarının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Temyize konu kararın, maddi ve manevi tazminatın kısmen kabulü yolundaki kısmına dair davalı idarenin temyiz istemi ile maddi tazminatın kısmen reddine yönelik davacı temyiz istemi; kararın anılan kısımlarında 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde sayılan bozma nedenleri bulunmadığından, yerinde görülmemiştir.

Kararın manevi tazminat isteminin kısmen reddine dair kısmı yönünden;

Manevi tazminat, idari eylem veya işlem sebebiyle duyulan elem ve ıstırabı kısmen de olsa karşılamaya yönelik bir manevi tatmin aracıdır. Belirtilen niteliği gereği manevi tazminatın, zenginleşmeye yol açmayacak şekilde belirlenmesi gerekmekte ise de, tam yargı davalarının niteliği gereği takdir edilecek miktarın aynı zamanda idarenin kusurunun ağırlığını ortaya koyacak bir miktarda olması gerekmektedir.

Olayda, davacıların çocuklarının doğumu sırasında uygulanan hatalı müdahale sebebiyle sakatlığa bağlı olarak %14 oranında işgücü kaybı oluştuğu 29.12.2006 tarih ve 6503 Sayılı Adli Tıp Kurumu raporundan anlaşılmakta olup, çocuğun kalan yaşamını bu sekel ile devam ettireceği ve bu sebeple de davacıların sürekli biracı ve üzüntü duyacağı sabittir.

Bu durumda; olayın oluş şekli, idarenin kusuru ve zararın niteliği dikkate alındığında, Mahkemece takdir edilen manevi tazminat miktarının, duyulan elem ve ıstırabı kısmen de olsa giderecek, idarenin kusurunun ağırlığını ortaya koyacak düzeyde olmadığı görülmektedir. Bu nedenle, Mahkemece hükmedilecek manevi tazminat miktarının; manevi tazminatın amacı ve niteliği de dikkate alınarak, yukarda belirtilen ölçütlere göre yeniden belirlenmesi gerekmektedir.

SONUÇ : Açıklanan nedenlerle, 2577 Sayılı Kanunun 49. maddesi uyarınca, davalı idarenin temyiz istemi ile davacıların maddi tazminata yönelik temyiz istemlerinin reddi suretiyle Samsun 1. İdare Mahkemesi'nin 2.4.2008 tarih ve E:2005/1115, K2008/728 Sayılı kararının, maddi ve manevi tazminatın kısmen kabulüne dair kısmının ONANMASINA davacı temyiz isteminin kısmen kabulüyle anılan kararın manevi tazminat isteminin kısmen reddine dair kısmının BOZULMASINA, dosyanın bozulan kısımlar için yeniden bir karar verilmek üzere adı geçen İdare Mahkemesine gönderilmesine, 4.12.2012 tarihinde oybirliği ile karar verildi.