Üye Girişi
 
Şifremi Unuttum
Diş Protez Laboratuvarları Yönetmeliği

Diş Protez Laboratuvarları Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç ve kapsam

             Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; ağız, diş ve çene-yüz protezleri ile ortodontik apareylerin üretildiği ve onarıldığı diş protez laboratuvarlarının açılmasına, çalışmasına ve denetlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemek ve bu laboratuvarı açan kamu kuruluşları ile gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerinin uymakla zorunlu oldukları kuralları göstermektir.

             Dayanak

             Madde 2 — Bu Yönetmelik; 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun Ek 10 uncu maddesine, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun 9 uncu maddesinin (c) bendine ve 181 sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 43 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             Madde 3 — Bu Yönetmelikte geçen;

             Kanun: 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunu,

             Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,

             Müdürlük: İl Sağlık Müdürlüğünü,

             Protez: Ağız, diş ve çene-yüz protezleri ile ortodontik apareyleri,

             Laboratuvar: Ağız, diş ve çene-yüz protezleri ile ortodontik apareylerinin üretildiği ve gerektiğinde tamirlerinin yapıldığı diş protez laboratuvarlarını,

             Mes'ul Müdür: Laboratuvar sorumlusu olarak görevlendirilen diş hekimi veya diş protez teknisyenini,

             Ruhsat: Valilik tarafından düzenlenen izin belgesini,

             Diş Hekimi: 1219 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde diş hekimliği meslek unvanını kullanmaya hak kazanmış diş hekimliği meslek mensuplarını,

             Diş Protez Teknisyeni: Kanun hükümleri çerçevesinde diploma veya meslek belgesi alarak diş protez teknisyeni unvanını kullanmaya hak kazanmış diş protez teknisyenliği meslek mensuplarını,

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Laboratuvarların Türleri, Bulundurulması Zorunlu Asgari Araç ve Gereçler,

Fiziki Alt Yapı ve Personel Standartları

             Laboratuvar türleri ve bulundurulması zorunlu araç ve gereçler

             Madde 4 — Laboratuvarlarda bulundurulması gereken ortak araç ve gereçler şunlardır;

             a) Vakumlu toz emicili çalışma masası,

             b) Bek,

             c) Alçı kesme motoru,

             d) Vibratör,

             e) Polisaj motoru (Korumalı),

             f) Mikromotor yada tur motoru,

             g) Kompresör (Basınçlı hava cihazı),

             h) Havalandırma tesisatı (Aspiratör veya klima).

             Yürütülen hizmet ve bu hizmetin gerektirdiği altyapı özelliklerine göre laboratuvarlar aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır.

             Çok Amaçlı Diş Protez Laboratuvarı : Bu Yönetmelikte tanımlanan laboratuvar türlerinden en az iki türü bünyesinde bulunduran laboratuvarlardır. Bu laboratuvar türleri içindeki aynı araç-gereçler tek olarak bulundurulur.

             Metal Döküm Diş Protez Laboratuvarı: Ağız içi protezlerinin metal alt yapılarının hazırlandığı laboratuvarlardır. Bu laboratuvarlarda bulunacak asgari araç ve gereçler şunlardır:

             a) Alçı ve Rövetman Bölümü

             1) Alçı ve rövetman hazneleri,

             b) Dublikasyon Bölümü:

             1) Eritme ünitesi (elektrikli veya manuel),

             2) Dublikasyon kalıpları,

             c) Modelasyon Bölümü

             1) Ölçüm aleti (Paralelometre),

             d) Döküm Bölümü:

             1) Ön ısıtma fırını,

             2) Döküm makinası,

             3) Şalome Takımı (Döküm ve Lehim için),

             4) Aspiratör,

             e) Tesviye ve Polisaj Bölümü:

             1) Kumlama cihazı,

             2) Tesviye motoru (Korumalı),

             3) Elektroliz Cihazı,

             4) Polisaj motoru (Korumalı),

             5) Aspiratör.

             Hareketli Diş Protez Laboratuvarı: Ağız içi hareketli metal ve klasik protezler ile çene yüz protezlerinin bitim ve tamir işlerinin yapıldığı laboratuvarlardır. Bu laboratuvarlarda bulunacak asgari araç ve gereçler şunlardır:

             a) Diş Dizimi ve Akril Bölümü:

             1) Artikülatör ve oklüzör,

             2) Kaynatma için herhangi bir enerji kaynağı ile çalışan ocak,

             3) Basınçlı polimerizasyon ünitesi,

             4) Pres (Hidrolik veya mekanik),

             5) Mufla açma ve mum eritme düzeneği,

             6) Mufla veya birit,

             b) Tesviye ve Polisaj Bölümü:

             1) Tesviye motoru (Korumalı),

             2) Polisaj motoru (Korumalı),

             3) Aspiratör.

             Sabit Diş Protez Laboratuvarı: Metal ve diğer malzeme destekli döküm ve bitim işlerinin yapıldığı laboratuvarlardır. Bu laboratuvarlarda bulunacak asgari araç ve gereçler şunlardır:

             a) Alçı Bölümü:

             1) Artikülatör ve oklüzör,

             2) Alçı hazneleri,

             b) Döküm Bölümü:

             1) Ön ısıtma fırını,

             2) Şalome Takımı (Döküm ve Lehim için),

             3) Döküm makinası,

             4) Aspiratör,

             c) Modelasyon ve Tesviye-Polisaj Bölümü:

             1) Kumlama cihazı,

             2) Tesviye motoru (Korumalı),

             3) Polisaj motoru (Korumalı),

             4) Aspiratör,

             d) Porselen Bölümü:

             1) Porselen fırını,

             2) Porselen özel spatül ve fırçası,

             3) Mikromotor.

             Ortodontik Amaçlı Diş Protez Laboratuvarı : Ortodontik apareylerin üretildiği ve tamir işlerinin yapılığı laboratuvarlardır. Bu laboratuvarlarda bulunacak asgari araç ve gereçler şunlardır:

             a) Mufla ve birit,

             b) Kaynatma yapabilecek ocak,

             c) Basınçlı polimerizasyon ünitesi,

             d) Pres hidrolik ya da mekanik,

             e) Polisaj motoru (korumalı),

             f) Vakum ile plaka şekillendirme cihazı,

             g) Mikromotor ya da tur motoru,

             h) Ortodontik pens,

             ı) Punto kaynak cihazı.

             Fiziki alt yapı şartları

             Madde 5 — Laboratuvarlar; özel kanunlarında belirtilen şartlar dışında fiziki bakımdan şu özellikleri taşımalıdır:

             a) Bina ahşap olmamalıdır.

             b) Zemin, kolay temizlenebilir bir malzemeden olmalıdır.

             c) Müstakil lavabosu olmalıdır.

             d) Havalandırma ve aydınlanması sağlık şartlarına uygun olmalıdır.

             e) Asgari yüzölçümü net tek mekan ve tek giriş olmak kaydıyla; metal döküm, hareketli, sabit ve ortodontik amaçlı diş protez laboratuvarları40 metrekare olmak üzere kişi başına asgari beş (5) metrekare kullanım alanına sahip olmalıdır aynı şekilde çok amaçlı diş protez laboratuvarının yüzölçümü asgari 60 metrekare olmalıdır.

             f) Yangın söndürme cihazı ile acil durumlarda kullanılacak malzemeleri ihtiva eden ecza dolabı bulunmalıdır.

             g) Mesken olarak kullanılan binaların bir bölümünde laboratuvar kurulmak istenmesi durumunda ilgili mevzuat hükümlerindeki düzenlemelerin yerine getirilmesi sorumluluğu laboratuvarın sahip ve mes’ul müdürüne aittir.

             Mes'ul müdür

             Madde 6 — Laboratuvarda tam gün görev yapan bir diş hekimi veya diş protez teknisyeni mes'ul müdür olarak bulunur. Mes'ul müdür, sadece bir laboratuvarda bu görevi üstlenebilir. Mes’ul müdür, laboratuvarın idari, teknik, mali ve benzeri işlerinden bizzat sorumludur. İşyeri sahibi aynı zamanda mes’ul müdür olabilir.

             Mes'ul müdürün görevleri şunlardır:

             a) Laboratuvarın açılış ve işleyişi ile ilgili her türlü işlemleri yürütmek,

             b) Laboratuvarın işleyişinde alt yapı, personel ve malzeme yapısında meydana gelen, Yönetmelikte bildirimi zorunlu kılınan tüm değişiklikleri zamanında Müdürlüğe bildirmek,

             c) Görevine son verilen veya ayrılan personelin çalışma izin belgelerini en geç bir hafta içerisinde Müdürlüğe iade etmek,

             d) Laboratuvar için bu Yönetmelikte belirlenen hizmetlerin, ilgililer tarafından yerine getirilmesini sağlamak üzere iç denetimleri yürütmek,

             e) Denetim sırasında yetkililere gereken bilgi ve belgeleri sunmak ve denetime yardımcı olmak,

             f) İş yerinde çalışan personelin işe başlarken Tbc, AIDS, Hepatit B ve C yönünden muayenelerini yaptırmak, bunlara dair belgeleri dosyalayıp muhafaza etmektir.

             g) Mes’ul müdür, bir yıl içerisinde toplam üç aydan fazla olmamak kaydıyla yerine aynı şartları taşıyan bir mes’ul müdürü görevlendirmek ve durumu Müdürlüğe bildirmek kaydıyla izne ayrılabilir.

             Mes’ul müdürün değişmesi halinde en geç bir ay içerisinde Yönetmelikte belirtilen şartları taşıyan yeni bir mes’ul müdür Müdürlüğe bildirilir.

             Diş protez teknisyeni

             Madde 7 — Laboratuvarda çalışan tüm diş protez teknisyenleri mes’ul müdürün kendilerine vereceği işlerden ve laboratuvarın düzeninden sorumludurlar.

             Diş protez teknisyenliği meslek dalında eğitim alan kursiyer öğrenciler, mes’ul müdür gözetim ve denetimi altında çalışırlar.

             Kıyafet

             Madde 8 — Laboratuvarlarda çalışan sağlık personeli ve diğer görevliler hizmetlerine uygun önlük giymek ve kimliklerini gösterir yaka kartı takmak zorundadır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Laboratuvarları Açmaya ve İşletmeye Yetkili Kişiler, Başvuru ve Ruhsatlandırma

             Laboratuvarları açmaya ve işletmeye yetkili kişiler

             Madde 9 — Laboratuvarlar, bünyesinde ağız ve diş sağlığı hizmeti verilen kamu ve özele ait hastane ve ağız ve diş sağlığı merkezleri ile Kanuna göre mesleğini serbest olarak icra etme yetkisine sahip diş hekimi ve diş protez teknisyeni ve ayrıca ortaklarının tamamı diş hekimi ve/veya diş protez teknisyeni olan şirketler tarafından açılabilir.

             Diş hekimleri, münhasıran kendi klinik hastalarının protezlerini yapmak şartıyla diş protez teknisyeni istihdam etmeden asgari araç ve gereçleri bulundurmak kaydı ile laboratuvar işleri yapabilirler.

             Diş hekimleri, kendi klinik hastaları dışındaki hastaların protez ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla laboratuvar sorumlusu olarak en az bir diş protez teknisyenini istihdam etmek suretiyle laboratuvar açabilirler. Ancak dişhekimleri, diş protez teknisyeni çalıştırmaksızın dışarıdan gelen protez başvurularını bizzat çalışarak karşılamak isterlerse hiçbir şekilde klinik hizmeti yürütemezler. Bu şekilde açılacak laboratuvarlar ruhsata tabidir.

             Birinci fıkrada belirtilen kamu ve özel sağlık kuruluşları bünyesinde açılan laboratuvarlarda diş protez teknisyeni veya diş hekimi sorumluluğunda hizmet yürütülür ve bu Yönetmelik hükümlerine uygunlukları aranır. Bu şekilde açılacak laboratuvarlara ayrıca ruhsat düzenlenmez.

             Başvuru için gereken belgeler

             Madde 10 — Müstakil laboratuvar açacaklar; bizzat veya mes'ul müdürleri vasıtasıyla, bu Yönetmelikte belirtilen laboratuvarlardan hangi türü açacaklarını, çok amaçlı diş protez laboratuvarı başvurusunda ayrıca bu laboratuvarın hangi türleri kapsayacağını açıkça belirten bir dilekçe ile (Ek:1) Müdürlüğe başvururlar.

             Dilekçeye ekli başvuru dosyasında bulunması gereken bilgi ve belgeler şunlardır:

             a) Laboratuvarın açılması düşünülen bina ve laboratuvarın bölümlerini gösteren, metrekare cinsinden kullanım alanı belirtilmiş mes’ul müdür tarafından onaylanmış ölçümlü kat ve yerleşim planı,

             b) Laboratuvar şirket tarafından açılacak ise; şirketin diş protez hizmetleri ile ilgili kuruluş amacı ve faaliyet alanının yer aldığı, ortaklarının tamamının diş hekimi ve/veya diş protez teknisyeni olduğunu gösteren ve aslının görüldüğüne dair   müdürlükçe  onaylanmış Ticaret Sicil Gazetesi örneği,

             c) Yangına karşı gereken tedbirlerin alındığına dair, ilgili mevzuata göre yetkili olan mercilerden alınan belge,

             d) Açılmak istenen laboratuvarın sahibi ile mes’ul müdürü olan diş hekimi veya diş protez teknisyeninin diplomasının veya Bakanlıkça verilen diş protez teknisyenliği meslek belgesinin Müdürlükçe aslının görüldüğüne dair onaylanmış örneği,

             e) Çalışacak diş hekimi ve diş protez teknisyenlerinin aslının görüldüğüne dair Müdürlükçe onaylanmış diploma veya meslek belgesi örneği,

             f) Laboratuvarda çalışan her bir kişinin, laboratuvar sahibi ile mes’ul müdürünün nüfus cüzdanı örneği, Türk vatandaşı olmayan diş protez teknisyenlerinin Türkçe tercüme edilmiş noter tasdikli kimlik belgesi ile ilgili mevzuatı gereği yetkili merciinden alınacak çalışma izin belgesi,

             g) Mes’ul müdürün mes’ul müdürlük belgesi için son 6 ay içinde çekilmiş 4 adet renkli vesikalık fotoğrafı,

             h) Diş hekimlerinin Türk Dişhekimleri Birliğine, diş protez teknisyenlerinin laboratuvarın bulunduğu ilde varsa Diş Protez Teknisyenleri Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

             ı) Mes’ul müdür ve çalışanların 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununa göre gerekli sağlık muayenelerinin yapılıp, bulaşıcı hastalığı olmadığı ve mesleğini icraya mani bir hal bulunmadığına dair sağlık kuruluşundan alınacak tek hekim imzalı sağlık raporu,

             i) Laboratuvarın türüne göre belirlenmiş mes’ul müdür imzalı asgari araç-gereç ve malzeme listesi,

             j) Ruhsat kaybı nedeniyle yapılacak ruhsat yenileme işlemleri için ruhsatın kaybolduğuna dair gazete ilanı.

             Bu belgeler iki nüsha halinde düzenlenir.

             Başvurunun değerlendirilmesi ve ruhsatlandırma

         &