Üye Girişi
 
Şifremi Unuttum
Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliği

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA VE NAKİL YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete:08.06.2004-25486

 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Genel Hükümler

Amaç

Madde 1 - Bu Yönetmelik; Sağlık Bakanlığında görev yapan sağlık hizmetleri sınıfına dahil personelle ilgili tüm atama ve nakilleri, çağdaş insan kaynakları yönetimi, etkili ve verimli istihdam politikaları ile sağlık hizmetlerinin ülke genelinde dengeli dağılımı temel ilkeleri çerçevesinde kurallara bağlamayı amaçlamaktadır.

Kapsam

Madde 2 – (Değişik madde - 24.06.2006-26208) (Değişik fıkra:13.4.2007-26492) "Bu Yönetmelik;  Bakanlık Merkez Teşkilatından Taşra Teşkilatına, Taşra Teşkilatından Merkez Teşkilatına yapılacak atama ve görevlendirmeler hariç sağlık hizmetleri sınıfına dâhil personeli ve bunların ilk defa atanmaları ile nakillerinde esas alınacak usul ve esasları kapsar." [1]

Ancak, Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde görev yapan klinik şefi, klinik şef yardımcısı, başasistan, uzman tabip ve asistanları kapsamaz. Bu unvanlarda istihdam edilenler bu görevlerinin sona ermesi halinde bu Yönetmelik hükümlerine tabi olurlar.

Bu Yönetmeliğin yeniden atama ile kurumlar arası atamalara ilişkin hükümleri yukarıdaki (Değişik ibare:13.4.2007-26492)"fıkralarda" [2] belirtilen personel dışındaki diğer personel hakkında da uygulanır.[3]

Dayanak

Madde 3 - Bu Yönetmelik; 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 13/12/1983 tarihli ve 181 sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar 
Madde 4 - Bu Yönetmelik'te geçen deyimlerden;

a) Bakan: Sağlık Bakanını

b) Bakanlık: Sağlık Bakanlığı'nı,

c) Genel Müdürlük: Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nü,

d) Kanun: 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununu,

e)Genel Yönetmelik: 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmeliği,

f) Hizmet Bölgesi: İllerin sosyo-ekonomik gelişmişlik seviyesine göre belirlenen bölgeleri,

"g) (Değişik fıkra  : 24.06.2006-26208)Hizmet Gurubu: Personel Dağılım Cetveli doluluk oranına göre belirlenen il gruplarını,"[4]

h) (Yür.kld. bent:13.4.2007-26492) [5]

“ı) (Değişik: 5.7.2007-26573) Hizmet Puanı: Sağlık hizmetleri sınıfından her Bakanlık çalışanı için, çalışılan yerin özellikleri göz önüne alınarak hesaplanan puanı,” [6]

"i) (Değişik bent:13.4.2007-26492)Personel Dağılım Cetveli (PDC): Ek 6’da belirlenen ilkeler doğrultusunda il ve birim bazında, …[7] (Yür. Kld. ibare: 22.10.2009-27384)yılda en az bir defa yenilenen unvan ve branşlar itibariyle bulunması gereken …[8](Yür. Kld. ibare: 22.10.2009-27384) personel sayısını gösteren cetveli,"[9] [10]

"j) (Değişik fıkra  : 24.06.2006-26208) Personel: Bakanlıkta, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (A) fıkrasına göre istihdam edilen sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında görev yapan personeli,"[11]

"k) (Değişik bent:13.4.2007-26492)Uzman tabip: Uzman tabip ve uzman (TUTG) unvanlı kadroya atanmaya hak kazanan personeli,"[12]

l) İl Müdürlüğü: Sağlık Bakanlığı İl Sağlık Müdürlüğünü,

"m) (Ek fıkra  : 24.06.2006-26208) Stratejik Personel: (Yürürlükten kaldırılan ibare:21.05.2011-27940)[13] uzman tabip ve tabip unvanlarındaki (Değişik ibare: 21.05.2011-27940) “personeli” [14]

"n) (Ek fıkra  : 24.06.2006-26208) Standart: 26/10/1994 tarihli ve 22093 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yatak ve Kadro Standartları Yönetmeliğinde belirlenen standartları,"

"o) (Ek fıkra  : 24.06.2006-26208) Doluluk Oranı: Bakanlıkça iller itibariyle planlanan PDC ye göre her unvan ve branş için belirlenen personel sayılarının, illerde o unvan ve branşta çalışan personel sayısına oranını,"

"ö) (Ek fıkra : 24.06.2006-26208) Diğer personel: Bakanlıkta, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (A) fıkrasına göre istihdam edilen sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında görev yapan personel dışındaki personeli,"

“p) (Ek bent: 22.10.2009-27384)Tesis: Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yatak ve Kadro Standartları Yönetmeliğinde kadro standardı tespit edilmiş olan sağlık birimlerini,”

ifade eder.

Temel İlkeler

"MADDE 5 – (Değişik madde- : 24.06.2006-26208) Bu Yönetmelik tüm atama ve nakillerde;

a) Ekonomik, sosyal ve kültürel şartlar ile ulaşım şartları yönünden benzerlik ve yakınlık gösteren illerin gruplandırılarak işlem yapılması,

b) Personelin hizmet bölgeleri ve grupları arasında, hizmet gerekleri de dikkate alınarak, adil ve dengeli dağılımın sağlanması,

c) Personel hareketlerinde hizmet puanının belirleyici olması,

d) Personel Dağılım Cetvelinde belirlenen sayılardaki aktif çalışanların dikkate alınarak idarenin hizmet ihtiyacının karşılanması, aylıksız izin, askerlik ve geçici görev gibi nedenlerle aktif olmayan standartlara bu süre içerisinde atama yapılması,

e) Personelin başvuru tarihinde yürürlükte olan usul ve esaslar çerçevesinde işlem yapılması

ilkelerini esas alır."[15]


İKİNCİ BÖLÜM

Hizmet Bölgeleri, Hizmet Grupları ve Hizmet Puanı

Hizmet Bölgeleri

Madde 6 - İller 6 hizmet bölgesine ayrılır. Genel Yönetmelikle hizmet bölgelerinde yapılacak değişiklikler bu yönetmeliğe aynen yansıtılır.

Hizmet Grupları

"MADDE 7 – (Değişik madde : 24.06.2006-26208) Personel dağılım cetveli, ülke düzeyinde mevcut personelin objektif ilkelere göre adil ve dengeli dağılımın sağlanması, sağlık hizmetlerinin gerekli ve yeterli personelce yürütülmesi, istihdamda azami verimin sağlanması amacı ile Bakanlık insan gücü kaynaklarının unvan ve branşlara göre illere ve il içinde birimlere dağılımını gösteren planlama çalışmasıdır.

Personel dağılım cetveli doluluk oranına göre iller, her unvan ve branşta en yüksekten en düşüğe doğru A, B, C, ve D olarak dört hizmet grubuna ayrılır. Doluluk oranı en yüksek ilk 20 il A, ikinci 20 il B, üçüncü 20 il C ve geri kalan iller D hizmet grubu olarak belirlenir. (Ek cümle:13.4.2007-26492)"İllerin doluluk oranlarının eşit olması halinde Devlet Planlama Teşkilatının illerin sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyi yüksek olan il, doluluk oranı daha yüksek olan il olarak kabul edilir." “(Ek cümle: 22.10.2009-27384)Ancak istihdam edilen personel sayısı 200’den az olan veya ülke genelinde tüm illerde personel dağılım cetveli veya standart öngörülmeyen unvan ve branşlar için her üç ayda bir, Ek: 6 da düzenlenen Personel Dağılım Cetveli İlkelerinin 14 üncü ilkesi doğrultusunda İstihdam Planlama Komisyonunca hizmet grupları belirlenir ve ilan edilir.”

Personel dağılım cetveli çalışmaları sonucu unvan ve branşlara göre personelin illere dağılım sayısını gösteren il dağılım cetveli ve bu personelin il içi birimlere dağılım sayısını gösteren il içi dağılım cetveli (Yür.Kld. ibare: 22.10.2009-27384) “…”[16] Bakanlık İnternet sitesinde duyurulur. Unvan ve branşlara göre il dağılım cetvelinde belirlenen sayı ile illerde istihdam edilen personel sayısının karşılaştırılması sonucu bulunan doluluk oranı cetvelleri ile buna göre belirlenen hizmet grupları ise her üç ayda bir yenilenerek Bakanlık İnternet sitesinde duyurulur ve birer örneği Müsteşarlık, Teftiş Kurulu Başkanlığı ile Personel Genel Müdürlüğünde 2 yıl süreyle muhafaza edilir. Hazırlanan cetveller personel planlama çalışması niteliğinde olup müteakip dönemlerde atamaya açılacak yerler, aktif çalışan personel doluluk oranları en düşük illerden ve birimlerden başlamak üzere belirlenir. Aktif çalışan personel sayısının belirlenmesinde izin, eğitim gibi nedenlerle 3 aydan fazla süreyle görevi başında bulunmayan personel hesaba katılmaz.

Personel dağılım cetveli, (Değişik ibare:13.4.2007-26492) "Ek:6’da"[17] düzenlenen ilkelere göre hazırlanır." [18]

Kapsam Dışı Unvan ve Branşlar

"MADDE 8 –[19] (Yür.Kld. madde: 22.10.2009-27384)[20] / [21]

Hizmet Puanı

Madde 9 - “(Değişik cümle: 5.7.2007-26573) Personelin atama ve nakil işlemlerinde kullanılmak üzere, bu Yönetmeliğe tabi her Bakanlık çalışanı için, her atama döneminden önce atama dönemine müracaatın başlangıç tarihi itibariyle çalışılan yerin özelliklerinin göz önüne alındığı bir hizmet puanı hesaplanır”[22] Açık bulunan ve Bakanlıkça ilan edilen kadrolara yapılacak atamalarda hizmet puanı esas alınır. Eşitlik durumlarında bu yönetmelikte sayılan mazeretlerden birine sahip olan atamaya hak kazanır. Böyle bir mazeret yoksa daha fazla meslek kıdemine sahip olan atanır. Atamaların il emrine yapılması halinde, personel Valilikçe, ihtiyaç olan birimlerde, hizmet puanı yüksek olan personelin tercihi göz önünde bulundurularak atanır.

Hizmet Puanının Hesaplanması

Madde 10 - Hizmet puanının hesaplanmasında Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca hazırlanan İl ve İlçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Tabloları esas alınır. Sağlık hizmetleri sınıfından bir unvanda veya araştırma görevlisi, Daire Başkanı,İl Sağlık Müdürü, her türlü Müdürü ve bunların yardımcı unvanlarında fiilen çalışılan her yer ve yıl için İlçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralamasında bulunulan sıra numarası 1000 rakamıyla toplanarak ilçe sıralaması puanına ulaşılır. Ek-3. Bu rakama Ek-l' de bulunan İllerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralamasının Hizmet Puanına Katkısı Cetveli'nin Öngördüğü puan eklenerek hizmet puanı bulunur. Yeni il ve ilçeler kurulması halinde, yeni tablolar yayınlanana kadar, ayrılınan il ve ilçenin puanları uygulanmaya devam edilir.

(Değişik fıkra: 5.7.2007-26573) Beldelerde fiilen çalışılan her yıl için çalışılan beldenin bağlı bulunduğu ilçenin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Tablosundaki sıra numarasının yarısı, köylerde fiilen çalışılan her yıl için ise tamamı puan olarak hizmet puanına ayrıca eklenir.” [23]

(Yürürlükten kaldırılan fıkra: 5.7.2007-26573) [24]

(Yürürlükten kaldırılan fıkra: 5.7.2007-26573) [25]

(Fıkra Değ. : R.G.: 14.09.2004/25583) Geriye doğru hesaplamalarda bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihteki tablolar kullanılır. Yıl içinde sıralamalarda meydana gelen değişiklikler takip eden yıl başından itibaren hüküm ifade eder. Çalışanın yer değiştirmesi halinde eski ve yeni yerine ait puanlar gün bazında tespit edilir.

"(Değişik fıkra  : 24.06.2006-26208) Muvazzaf askerlikte geçirilen süreler için personele, askerliğin yapıldığı yerin hizmet puanı verilir. Askerliğini yurt dışında yapanların hizmet puanlarının hesaplanmasında bağlı olduğu birliğin bulunduğu il veya ilçenin hizmet puanı esas alınır."[26]

"(Değişik fıkra  : 24.06.2006-26208) Hizmet puanı tespit edildikten sonra her atama döneminden önce internet aracılığıyla ilan edilir. İtirazlar Bakanlık bünyesinde oluşturulacak Hizmet Puanı İtiraz Komisyonunca sonuca bağlanır. Hizmet Puanı İtiraz Komisyonunun çalışma usul ve esasları Bakanlıkça hazırlanan yönergeyle belirlenir."[27]

Geçici Görevlendirmeler ve Uygulanacak Hizmet Puanları

Madde 11 - (Birinci fıkra yürürlükten kaldırılmıştır  : 24.06.2006-26208) [28]

Bakanlık savaş, deprem gibi olağanüstü hallerde yurt içi ve yurt dışında personeli geçici olarak görevlendirebilir. Bu yolla geçici olarak görevlendirilen personele en yüksek hizmet puanı %100 fazlasıyla verilir. Yurt dışında başka sebeplerle görevlendirilen diğer personel, hizmet puanı en düşük yerin hizmet puanını alır.

(Değişik fıkra: 22.10.2009-27384) 16/6/1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanununa göre askerlik yükümlülüğünü yedek subay olarak yerine getirenlerin eşleri, talepleri halinde yükümlülük süresi ile sınırlı olmak kaydıyla eşlerinin bulunduğu yere hizmet bölgesi ve hizmet grubuna bakılmaksızın geçici olarak görevlendirilebilir.”[29]

"(Değişik fıkra  : 24.06.2006-26208) (Değişik cümle: 21.05.2011-27940) “Personelin herhangi bir suretle görevde olmaması, nüfus hareketleri gibi nedenlerle personele ihtiyaç duyulması halinde Bakanlıkça A hizmet grubuna dahil illerden A, B, C ve D hizmet grubu illere, B hizmet grubuna dahil illerden B, C ve D hizmet grubu illere, Valiliklerce de il içinde personel doluluk oranı yüksek olan birimden düşük olan birime geçici görevlendirme yapılabilir.”[30] 5 ve 6 ncı hizmet bölgelerinin A ve B hizmet grubu illerinde görev yapan personel sadece 5 ve 6 ncı hizmet bölgelerinin C ve D hizmet grubu illerine geçici olarak görevlendirilebilir." [31]

"(Ek fıkra: 24.06.2006-26208) Bakanlık önceden duyurmak suretiyle talepte bulunan personeli görevlendirebileceği gibi (Değişik ibare:13.4.2007-26492)"ihtiyaç halinde"[32] re’sen de geçici görevlendirme yapabilir. Bu şekilde görevlendirilen personel için süre bir mali yılda iki ayı geçemez. Memuriyet mahallinde Valiliklerce de bu şekilde görevlendirilen personel için süre bir mali yılda her seferinde üç ayı ve toplamda altı ayı geçemez. (Yür.kld.cümle:13.4.2007-26492) (…)[33] "

(Yür.kld.cümle:13.4.2007-26492) (…)[34]

"(Ek fıkra  : 24.06.2006-26208) Turizm, mevsimlik işçi çalıştırma, ulusal ve uluslararası düzenlenen büyük çaplı organizasyonlar nedeniyle nüfusunda önemli ölçüde artış gösteren illere Bakanlık ve Valiliklerce Personel Dağılım Cetveline ve hizmet grubuna bakılmaksızın geçici görevlendirme yapılabilir."

"(Ek fıkra  : 24.06.2006-26208) Geçici görevlendirmeye ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça hazırlanan bir yönergeyle belirlenir."

(Yür.Kld. fıkra: 22.10.2009-27384) [35] 

(Ek fıkra: 21.05.2011-27940) “4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğrenim Kanununun 38 inci maddesi gereği Bakanlıkta görevlendirilenlerin eşleri, talepleri halinde görevlendirme süresi ile sınırlı olmak kaydıyla eşlerinin bulunduğu yere hizmet bölgesi ve hizmet grubuna bakılmaksızın geçici olarak görevlendirilebilir.”

 

Hizmet Puanı Verilmeyecek Haller

Madde 12 - Aşağıdaki hallerde personele hizmet puanı verilmez:

“a) (Değişik bent: 22.10.2009-27384) Aile hekimliği ile askerlik yükümlülüğü dışında aylıksız veya ücretsiz izinli olarak geçirilen süreler,[36]

b) (Değişik bent: 22.10.2009-27384)Yargılamanın men'ine veya beraatine karar verilenler ile soruşturma sonucunda disiplin cezası almayanlar hariç olmak üzere, görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suç nedeniyle tutuklanan veya gözaltına alınanlar ile görevden uzaklaştırılanların görev başında geçirmedikleri süreler.”[37]

" c) (Yür.Kld. bent: 22.10.2009-27384) [38]

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Atama İşlemleri, Çeşitleri ve Özel Hükümler

Atamalarda Müracaat

Madde 13 - Müracaatlar il müdürlüklerine yapılır. Doğrudan Bakanlığa yapılacak müracaatlar ilgili maddelerde belirtilmiştir. Başvurular Bakanlıkça gerekli tedbirler alınmışsa internet yoluyla da yapılabilir. Bu yolla yapılacak müracaatlarda ilgili, formu doldurduktan sonra hem elektronik olarak Bakanlığa gönderir, hem de bir nüshasını çıktı olarak alır ve imzalayarak gerekli diğer belgelerle birlikte (Ek ibare:13.4.2007-26492)"ilgili ilanda belirtildiği şekilde" il müdürlüğüne veya Bakanlığa teslim eder. (Ek-4)

"(Ek fıkra  : 24.06.2006-26208) İnternet yoluyla yapılan başvurular, Bakanlıkça kurulacak bir komisyon tarafından esas ve usul açısından incelenir."

İlk Defa Atama

Madde 14 - Bakanlığın sağlık hizmetleri sınıfı kadrolarına aday memur olarak atama ilk defa atamadır. İlk defa atamada uzman tabip, tabip, diş tabibi ve eczacı kadrolarına atanacaklar kur'ayla, diğerleri genel hükümlere göre sınavla atanır. İlk defa atamada atama dönemi yoktur. Bakanlık ihtiyaç doğdukça açık bulunan kadrolar ile atama usul ve esaslarını ilan eder. (Cümle madde metninden çıkartılmıştır  : 24.06.2006-26208) “...”[39](Değişik cümle: 22.10.2009-27384)İlk defa atamada; sırasıyla 6 ve 5 inci hizmet bölgesi iller ve D ve C hizmet grubu iller ile ilçelerin sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasına göre 6, 5 ve 4 üncü gelişmişlik grubunda yer alan ilçelerde bulunan kadrolar ilan edilir. Ancak bu yerlerde münhal kadro bulunmaması halinde diğer bölgelerde bulunan kadrolar ilan edilir.”[40]

Yeniden Atama

Madde 15 - (Değişik fıkra-Resmi Gazete: 14.09.2004-25583) Bakanlık veya diğer kamu kurumlarında sağlık hizmetleri sınıfından bir unvanda çalışmış olup, bu görevlerinden çeşitli nedenlerle ayrılmış olanlar Bakanlık kadrolarında tekrar göreve başlatılabilirler. (Değişik cümle  : 24.06.2006-26208) "Bakanlık kadro durumunun müsait olması halinde yılda iki defa yeniden atama suretiyle doldurulacak kadroları ilan eder." [41] Ek cümle: 22.10.2009-27384) “İlan edilen kadrolara müracaatlar, il müdürlükleri aracılığıyla yapılır.”

(Yür.kld.cümle:13.4.2007-26492) (…)[42] (Değişik cümle  : 24.06.2006-26208) "Müracaat edenlerin yerleştirmeleri tercihlerine göre kura ile yapılır."[43]

(Ek fıkra  : 24.06.2006-26208) “Ancak Bakanlık Merkez Teşkilatı kadrolarına yapılacak yeniden atamalarda kura şartı aranmaz."

(Değişik fıkra: 22.10.2009-27384)Tabip ve uzman tabiplerin yeniden atanmasında; sırasıyla 6 ve 5 inci hizmet bölgesi iller ve D ve C hizmet grubu iller ile ilçelerin sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasına göre 6, 5 ve 4 üncü gelişmişlik grubunda yer alan ilçelerde bulunan kadrolar ilan edilir. Ancak bu yerlerde münhal kadro bulunmaması halinde diğer bölgelerde bulunan kadrolar ilan edilir.”[44]

(Son fıkranın birinci cümlesi madde metninden çıkartılmıştır:  : 24.06.2006-26208) “...”[17] Bu yolla yapılacak atamalarda ilan edilecek kadrolar, sırasıyla 6 ncı ve 5 inci hizmet bölgelerinden başlamak üzere belirlenir.

Kurum İçi Naklen Atama

"MADDE 16 – (Değişik madde:13.4.2007-26492) Stratejik personelin il içi atanması dahil olmak üzere personelin iller arası atanma dönemi (Ek ibare: 22.10.2009-27384)“Ocak,”Haziran ve Eylül aylarıdır. Bakanlık açık olan ve doldurulmasına ihtiyaç duyulan kadroları ilan eder. Bu kadrolara atanmak isteyen personel, en çok 5 tercihle birlikte müracaat eder. Bakanlık tercih sırasına bakmaksızın hizmet puanlarına göre personelin atamalarını tamamlar. Puanların eşit olması halinde tercih sıralaması, daha sonra mesleki kıdemi yüksek olan personel öncelikli olarak atanır. (Yür.Kld. cümle: 22.10.2009-27384)[45] Tayin talebinde bulunan personelin çalıştığı ilde hizmetlerin aksamaması için Bakanlık sınırlama getirebilir[46] (Yür.Kld. ibare: 22.10.2009-27384)[47].”[48]

(Ek fıkra: 5.7.2007-26573) 181 sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 4 üncü maddesine göre kadroları Bakanlıkta olup Tıpta Uzmanlık Tüzüğü hükümlerine göre diğer kamu kurum ve kuruluşlarında uzmanlık eğitimi veya yan dal uzmanlık eğitimi yapan personel, talebi halinde, ilgili uzmanlık eğitimi giriş sınavı sonucunda yerleştirildiği eğitim kurumunun bulunduğu ildeki Bakanlığın uygun göreceği sağlık kurum veya kuruluşuna atama dönemine ve kuraya tabi olmaksızın, Personel Dağılım Cetvelinde boş yer bulunmaması halinde standart dikkate alınarak, naklen atanır.”

Kurumlar Arası Naklen Atama

"MADDE 17 – (Değişik madde  : 24.06.2006-26208) "(Değişik fıkra:13.4.2007-26492) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 74 üncü maddesi çerçevesinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan kamu görevlileri Bakanlıkta durumlarına uygun kadrolara atanabilirler. Kurumlar arası atama için kura dönemleri Şubat ve Eylül olmak üzere iki dönemdir. Müracaatları kabul edilenlerin atanacakları yerler tercihleri doğrultusunda kur’a ile belirlenir. Bu yolla yapılacak atamalarda ilan edilecek kadrolar, sırasıyla 6 ncı ve 5 inci hizmet bölgelerinden başlamak üzere belirlenir.” [49] “(Değişik cümle: 22.10.2009-27384) Ancak stratejik personel (Ek ibare: 21.05.2011-27940)“ile diş tabipleri” dönem ve kura şartına bağlı olmaksızın naklen atanabilir.”[50]"

(Değişik fıkra: 22.10.2009-27384) Başka kurumlarda çalışmakta olup eşleri Bakanlıkta; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (A) ve (B) bendlerine göre sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfına dahil bir unvanda çalışanların, 10/7/2003 tarihli ve 4924 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli  Sağlık Personeli Çalıştırılması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde  Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna tabi olarak çalışanların ve eşleri zorunlu yer değiştirmeye tabi olan sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfındaki memurların Bakanlığa nakil talepleri standardın uygun olması kaydıyla dönem ve kura şartı aranmadan değerlendirilir. Bu personelden uzman tabip, tabip, diş tabibi ve eczacıların atanacağı yerler, bu Yönetmeliğin 20 nci maddesinin sekizinci fıkrası hükmü çerçevesinde belirlenir.”[51] [52]

(Değişik ibare:13.4.2007-26492) “Ayrıca”[53], Merkez Teşkilatı kadroları ile kararname ile atama yapılan kadrolara, İl Müdürü, İl Müdür Yardımcısı, Başhekimlik, Depo ve Tamirhane Müdürü, Şube Müdürü, (Yürürlükten kaldırılan ibare: 21.05.2011-27940)[54] kadrolarına görevin gerektirdiği şartları taşımak kaydıyla naklen atamalarda kur’a şartı aranmaz."[55]

(Ek fıkra: 22.10.2009-27384) Bakanlık onayı ile yürürlüğe konulan protokollerle Bakanlığa devredilen sağlık birimlerinde çalışan personel dönem ve kura şartına bağlı olmadan naklen atanabilir.”

(Ek fıkra: 22.10.2009-27384) Terör eylemleri etkisi ve sebebiyle şehit olan veya çalışamayacak derecede malul olan ya da malul olup da çalışabilir durumda olan kamu görevlileri ile er ve erbaşların; sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında devlet memuru olarak görev yapan eş ve çocukları ile anne, baba ve kardeşlerinin naklen atamalarında dönem ve kura şartı aranmaz.”

(Ek fıkra: 21.05.2011-27940) “Stratejik personelin başka kurumda çalışmakta olan eşlerinin; teşkilat veya kadro bulunmaması veya başka bir yerde istihdamının mümkün olmaması gibi nedenlerle kurumlarınca ataması yapılamayanların, kurumlar arası naklen atamalarında dönem ve kura şartı aranmaz.”

Bir Mazerete Dayanan Atamalar

Madde 18 - Aşağıda belirtilen mazeretlerin belgelendirilmesi ve ilgililerin talebi halinde personel farklı hizmet (Değişik ibare: 22.10.2009-27384) “bölgelerine”[56] naklen atanabilir;

a) Sağlık durumu,

b) Eş durumu,

Bu mazeretlerin değerlendirilmesinde yukarıda belirtilen öncelik sırası esas alınır.

Müracaatlar gerekli belgelerle birlikte il müdürlüklerine yapılır. Mazerete dayalı atamalar Bakanlıkça il emrine yapılır. Valilikçe bu personel, mazeretin niteliği de göz önünde bulundurularak personel dağılım cetveline göre karşılama düzeyi en düşük hizmet biriminden başlamak üzere ve hizmet puanı önceliğine göre yerleştirilir. Münhal kadrosu bulunmayan hizmet birimi veya il'e atama yapılamaz. Mazeret durumu haksız bir kazanıma neden olamaz.

"(Değişik fıkra:13.4.2007-26492) Mazeretleri nedeniyle görev yeri değiştirilen personel, mazeretlerinin devam ettiğine ait bilgi ve belgeleri, her yıl Ocak ayında çalıştığı kuruma bildirmekle yükümlüdür. İl Müdürlükleri, mazereti sona eren personelin belgelerini 15 gün içerisinde Bakanlığa intikal ettirir. “(Değişik cümleler: 22.10.2009-27384)Mazereti sona eren personel, bulunduğu il 5 ve 6 ncı hizmet bölgesinde veya D ve C hizmet grubunda ise talebi halinde yerinde bırakılır.” [57] (Değişik cümle: 21.05.2011-27940) “Aksi halde Bakanlıkça; eski görev yerine veya eski görev yerleri esas alınarak 26 ncı maddenin birinci fıkrasındaki kurallara göre atanırlar. Eski görev yeri bulunmayanlar ise görev yaptıkları yer esas alınarak 26 ncı maddenin birinci fıkrasındaki kurallara göre atanırlar.” [58](Yür.Kld. cümle: 22.10.2009-27384)[59] Ayrıca, Devlet hizmeti yükümlülüğünü tamamlamadan mazereti sona eren Devlet hizmeti yükümlüleri, tercihleri alınarak ilk Devlet hizmeti yükümlüsü kurasıyla atanırlar."[60]

Sağlık Mazereti Nedeniyle Atama

Madde 19 – (Değişik fıkra  : 24.06.2006-26208) “Kendisinin veya kanunen bakmakla yükümlü olduğu eş, anne, baba veya çocuklarından birinin sağlık durumunun bulunduğu yerde tehlikeye girdiğini veya görev yerinin değişmemesi halinde tehlikeye gireceğini, eğitim ve araştırma hastanelerinden alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelendirenler; tedavinin yapılabileceği bir sağlık kurum veya kuruluşunun bulunduğu veya sağlığının olumsuz etkilenmeyeceği bir ilin münhal kadrolarına öncelikli olarak atanırlar."[61]

(Yür.Kld. cümle: 22.10.2009-27384)[62] Başvuru sahibi, sağlık kurulu raporunda yer alan teşhis ve tedavi imkânları ile sağlığını olumsuz etkileyen nedenlere göre, Bakanlıkça oluşturulan komisyonun sırasıyla D ve C grubunda belirleyeceği illerden birine, personel ihtiyacı,  kadro imkânları göz önüne alınarak Bakanlık tarafından atanır. Eğer hastalığın tedavisi veya sağlığının olumsuz etkilenmemesi D ve C grubu illerde mümkün değilse önce B grubu iller, daha sonra A grubu iller değerlendirmeye alınır. [63]

(Değişik fıkra  : 24.06.2006-26208) "Komisyon, gerekli durumlarda bu raporların başka eğitim ve araştırma hastanelerinin sağlık kurullarınca da usule ve fenne uygunluğunun tespit edilmiş olma şartını arayabilir."[64]

(Ek fıkra: 22.10.2009-27384) Komisyonun kuruluşu ve çalışma esasları yönerge ile düzenlenir.”

Eş Durumu Nedeniyle Atama

"MADDE 20 –[65] (Değişik madde:13.4.2007-26492) [66] Farklı görev yerlerinde çalışan eşler, Bakanlıktan aile birliğinin sağlanabilmesi için nakil talebinde bulunabilirler.

Personelin eş durumu nedeniyle nakil talebinde bulunabilmesi için; eşinin, 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren bir kurum veya kuruluşta memur kadrosunda çalıştığını belgelemesi gereklidir.

Eşlerin ikisinin de Bakanlık personeli olması halinde, kıdemli personele öncelik tanınarak, her iki eş için de D veya C hizmet gruplarından uygun bir ilde aile birliğinin sağlanması esastır. Eş durumu açısından kıdem sıralaması; Bakanlık Merkez teşkilatı kadroları, İl müdürleri, başhekimler, klinik şefleri, klinik şef yardımcıları, başasistanlar, (Yürürlükten kaldırılan ibare: 21.05.2011-27940) (…)[67], yan dal uzmanları, uzman tabipler, tabipler, diş tabipleri, eczacılar, 4 yıllık lisansiyerlerin atanabildiği kadro unvanları, 3 yıllık yüksek öğrenim mezunlarının atanabildiği kadro unvanları, 2 yıllık önlisans mezunlarının atanabildiği kadro unvanları, kadro unvanlarına bakılmaksızın 4 yıllık yüksek öğrenim mezunları, 3 yıllık yüksek öğrenim mezunları, 2 yıllık yüksek öğrenim mezunları, lise mezunları ve bunlarda eşitlik olması halinde hizmet süresi fazla olan, maaş derece-kademesi yüksek olan ve terfi tarihi kıdemli olan şeklindedir. Kıdemli personelin çalıştığı il diğer eş için D veya C hizmet grubu il ise, kıdemsiz eş bu ile atanır. Aksi halde kıdemli eş için kıdemsiz eşin bulunduğu ilin D veya C hizmet grubundan olmasına bakılır. Her ikisi de mümkün olmazsa kıdemli eşin bulunduğu yere kıdemsiz eş atanır. “(Değişik cümle: 22.10.2009-27384) Ancak; başvuru tarihi itibariyle son bir yıl içinde (Değişik ibare: 21.05.2011-27940)“kurum içi naklen atama döneminde”[68] veya sınav sonucunda atanan kıdemli personelin kıdemsiz eşinin eş durumu tayininde D ve C hizmet grubu şartı aranmaz.”[69]Bu Yönetmeliğin 19, 21 ve 24 üncü maddeleri uyarınca atanan personelin eşinin, eş durumu tayininde kıdem şartı ile D ve C hizmet grubu şartı aranmaz. Aynı ilde çalışan eşlerin naklen atama talep etmeleri halinde aynı ilke ve öncelikler uygulanır.

İl müdürleri, başhekimler, klinik şefleri, klinik şef yardımcıları ve başasistanların eş durumu nedeniyle atamasında hizmet grubu şartı aranmaz.

(Ek fıkra: 21.05.2011-27940) “Aynı unvanda olup eşlerden herhangi birinin, eş durumu nedeniyle tayin talebinde bulunduğu ilin kendisi için C veya D hizmet grubu il olması halinde kıdem şartı aranmaz.”