Üye Girişi
 
Şifremi Unuttum
Hasta-Hekim Hakları ve Davaları

Kitapta Yer Alan Önemli Konu Başlıkları
 
Hasta hakları nedir ve hukuk sistemimizde ne şekilde güvence altına alınmıştır?
Hastanın ve hasta yakınlarının hak arama yolları nelerdir?
Hastanın - Hekimin hak ve yükümlülükleri nelerdir ?
Hekimin aydınlatma ve onam alma yükümlülüğünün kapsamı nedir?
Özel ve Kamu sağlık kurum ve kuruluşlarının hukuksal sorumlulukları nelerdir?
Tıbbın kötü uygulanmasından doğan davalarda Yargıtay ve Danıştay'ın içtihatları ne yöndedir?
Kamu sağlık kurum ve kuruluşunda çalışan hekimler ile özel sağlık kurum ve kuruluşunda çalışan hekimler arasında tazminat ve ceza sorumluluğu açısından ne gibi farklılıklar bulunmaktadır?
Hekimin hastasının tedavisini üstlenmeme ya da yarıda bırakma hakkı var mıdır?
Sağlık çalışanlarının görevden ayrılabilir kişisel kusuru nedir? Görevden ayrılabilir kişisel kusurun varlığı halinde başvurulacak yargı yolu hangisidir?
İdari yargı yoluna başvuru süreleri nelerdir?
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasası ile getirilen değişiklikler nelerdir?
Türk Ceza Kanunu'nda hekimler ile ilgili öngörülen hükümler, suç ve cezalar nelerdir?
Hastanın ölümü halinde hekimin sır saklama yükümlülüğü sona erer mi?
Hekimin disiplin sorumluluğu ne demektir? Disiplin suç ve cezaları nelerdir?
Hasta ve hekim arasındaki ilişkinin niteliği yönünden hekimin sorumluluğunun kapsamı nedir?
Genel Sağlık Sigortasının sağlık hizmetlerinden yararlanma koşulları nelerdir?
Sosyal Güvenlik Kurumu'nun prim ve diğer alacaklarının tahsilinde yetkili mahkeme hangisidir?
Sosyal Güvenlik Kurumu'nun hükmetmiş olduğu idari para cezalarına itiraz yolu nedir?