Üye Girişi
 
Şifremi Unuttum
Hekim dışı sağlık çalışanları bekleyen büyük tehlike

 Büyük özveri ile gece gündüz görev yapan hemşire, sağlık memuru, ebe, paramedik, acil tıp teknisyeni, biyolog, kimyager, laboratuar teknisyeni, laboratuar teknikerleri, anestezi teknisyen, anestezi teknikeri, ambulans şoförü başta olmak üzere hekim dışı tüm sağlık çalışanları mesleki faaliyetlerini yürütürken büyük risk altındadır.

 

Hekim dışı sağlık çalışanları mesleki faaliyeti nedeniyle verdiği zararlara bağlı olarak kendisine yapılan tazminat taleplerine ve bu taleple bağlantılı yargılama gideri ile hükmolunacak faize ve diğer tazminatlar karşısında büyük risk altındadır.

 

Hekimler mesleki faaliyetleri nedeniyle verdiği zararlar karşısında teminat altına alınırken hekim dışı sağlık çalışanlarının kapsam dışında tutulmasının adilane olmadığını düşünmekteyiz.

 

28/08/2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Kurum Katkısına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ (Tebliğ No 2010/1)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin A.1 Sigortanın Konusu bölümünde Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasının kimleri kapsayacağı düzenlenmiştir.

 

A.1. Bu sigorta sözleşmesi, 1219 sayılı Kanunun Ek 12 nci maddesi çerçevesinde, serbest ya da kamu veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanların poliçede belirtilen mesleki faaliyeti ifa ederken, sözleşme tarihinden önceki on yıllık dönemdeki veya sözleşme süresi içinde mesleki faaliyeti nedeniyle verdiği zararlara bağlı olarak sözleşme süresi içinde kendisine yapılan tazminat taleplerine, bu taleple bağlantılı yargılama giderleri ile hükmolunacak faize ve sigortalı aleyhine ileri sürülen tazminat talebine ilişkin makul giderlere karşı poliçede belirlenen limitler dahilinde teminat sağlar.

 

Görüldüğü üzere Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası serbest ya da kamu veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman hekimleri kapsamaktadır. Hekimlerin dışındaki diğer tüm sağlık çalışanları kapsam dışı tutulmuştur.

 

21/07/2010 tarih ve 27648 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Kurum Katkısına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ (Tebliğ No 2010/1) 3.madde de primlerin ödenmesi ve kurum katlılarının Tahsili ve İadesi düzenlenmektedir.

 

3/1.Madde "Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar, yaptıracakları sigorta sözleşmesinin primlerini sigortacıya veya sigorta acentesine ödedikten sonra, ödedikleri prim tutarının yarısını döner sermayesi bulunan kurumlarda döner sermayeden, döner sermayesi bulunmayan kurumlarda kurum bütçesinden geri alır. Geri ödemeler, sigortaya ilişkin poliçe veya sigorta şirketi ya da sigorta acentesinin kaşesini taşıyan prim ödeme makbuzunun bir örneğinin ibrazı üzerine ilgili kurum tarafından en geç otuz gün içinde yapılır.

 

Hekimler ödedikleri sigorta primlerinin yarısını kurumlarından geri almaktadırlar. Hekim dışı sağlık çalışanları bu konuda mağdur durumdadır. Hekim dışı tüm sağlık çalışanlarının tıbbi kötü uygulamaya ilişkin zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamına alınmalıdırlar.

 

Hekimlerin ve diğer sağlık çalışanlarının Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasının tüm giderlerini Bakanlığın karşılaması gerektiğini düşünüyoruz. Saygılarımızla

 

Özkan AYDEMİR

memurlar.net

//medimagazin